• ចុះ​ឈ្មោះ
សួរ​សំណួរ:

សំណួរ និង​ចម្លើយ​ថ្មីៗ​នៅ​ក្នុង Phone

+1 សំឡេង
1 ចម្លើយ 129 ដង
–1 សំឡេង
3 ចម្លើយ 162 ដង
+1 សំឡេង
3 ចម្លើយ 199 ដង
Oct 22, 2013 ក្នុង Phone ដោយ sahana (180 ពិន្ទុ)
+1 សំឡេង
1 ចម្លើយ 56 ដង
Sep 25, 2013 ក្នុង Phone ដោយ ZivNiv (3,040 ពិន្ទុ)
+2 សំឡេង
5 ចម្លើយ 123 ដង
Dec 18, 2012 ក្នុង Phone ដោយ lavpokorng (520 ពិន្ទុ)
+1 សំឡេង
0 ចម្លើយ 46 ដង
Nov 20, 2012 ក្នុង Phone ដោយ Khay tekou (130 ពិន្ទុ)
+3 សំឡេង
2 ចម្លើយ 104 ដង
+1 សំឡេង
0 ចម្លើយ 28 ដង
Nov 2, 2012 ក្នុង Phone ដោយ MA LAVY (480 ពិន្ទុ)
+1 សំឡេង
0 ចម្លើយ 21 ដង
Nov 2, 2012 ក្នុង Phone ដោយ អនាមិក
+1 សំឡេង
4 ចម្លើយ 53 ដង
+4 សំឡេង
0 ចម្លើយ 56 ដង
+3 សំឡេង
1 ចម្លើយ 92 ដង
+2 សំឡេង
6 ចម្លើយ 108 ដង
+1 សំឡេង
0 ចម្លើយ 86 ដង
+3 សំឡេង
1 ចម្លើយ 62 ដង
+1 សំឡេង
6 ចម្លើយ 74 ដង
+4 សំឡេង
3 ចម្លើយ 825 ដង
Jul 29, 2011 ក្នុង Phone ដោយ Hanako (24,130 ពិន្ទុ)
0 សំឡេង
12 ចម្លើយ 137 ដង
+1 សំឡេង
4 ចម្លើយ 61 ដង
Jul 26, 2011 ក្នុង Phone ដោយ Hanako (24,130 ពិន្ទុ)
ដើម្បី​មើល​បន្ថែម សូម​ចុច​គ្រប់ សំណួរ​នៅ​ក្នុង​ចំណាត់​ក្រុម​នេះ
...